Kúpna zmluva č. 20181101

uzatvorená v zmysle Hlavy II Diel I (§ 409 - § 470) Zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodný zákonník“ v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Čl. 1.

Zmluvné strany

 

1.1.      Kupujúci:                    BIC Banská Bystrica, s.r.o.

Sídlo:                           Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

Zastúpený:                  Ing. Veronika Beličková, konateľka

IČO:                             31609465

DIČ:                             2021109992

Bankové spojenie:      Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:                   SK55 1100 0000 0029 2091 0268

 

1.2.      Predávajúci:               IT Life s.r.o.

Sídlo :                          Kynceľová 4316/10 , 97401 Kynceľová

Zastúpený:                  Ing. Bronislav Kubáni, konateľ

IČO:                             50527576

DIČ:                             2120367238

Bankové spojenie:      VÚB, a.s.

Číslo účtu:                   SK5402000000003750436851

Zapísaný v registri:     OR Okresného súdu Banská Bystrica pod vložkou 30600/S

           

Čl. 2.

PODMIENKY VZNIKU ZMLUVNÉHO ZÁVäzku

 1. Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom predmetu „Zlepšenie postavenie matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií - hardware“ v rámci projektu „Zlepšenie postavenie matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“, zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola vyhlásená dňa 16.10.2018.

Čl. 3.

PREDMET ZMLUVY

 1. Predmetom tejto zmluvy je
 • záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj „tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru,
 • záväzok kupujúceho tovar prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.

 

 1. Súčasťou dodania tovaru je aj jeho doprava na miesto dodania, inštalácia, uvedenie do prevádzky, odskúšanie, a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie tovaru a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto odseku zmluvy.

 

Čl. 4.

MIESTO A ČAS DODANIA

 

 1. Miestom dodania tovaru je: BIC Banská Bystrica, s.r.o., Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica.
 2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr však do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
 3. Presný dátum a čas dodania tovaru si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri dni vopred.
 4. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny nedodanej alebo neskoro dodaného tovaru. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ tovar nebude dodaný ani v dodatočnej lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním tovaru vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.

 

Čl. 5.

PODMIENKY DODANIA

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Tovar musí byť dodaný zabalený takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie.
 2. Predávajúci je povinný po dodaní tovarov do miesta dodania tento tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať tovar považuje za splnený.
 3. O odovzdaní a prevzatí tovaru spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia, záznam z prvej vonkajšej obhliadky, súpis zjavných vád zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho alebo ich poverených zástupcov.
 4. Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie tovaru a na výkon vlastníckeho práva, a to najmä, nie však výlučne návod na obsluhu v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a iné relevantné dokumenty.
 5. Momentom podpisu preberacieho protokolu po uvedení tovaru predávajúcim do prevádzky v mieste dodania podľa tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

 

Čl. 6.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
 2. Kúpna cena za dodanie celého súboru tovaru v rozsahu podľa tejto zmluvy je:

 

Platca DPH

 

Cena bez DPH:   8 512,90Eur

Výška DPH:         1 702,58Eur

Cena s DPH:     10 215,48Eur

 

Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.

 

 1. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, prípadné poistenie, inštaláciu, skúšku funkčnosti, daň z pridanej hodnoty a pod.
 2. Kúpnu cenu za tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, keď bude tovar uvedený do prevádzky v mieste dodania po splnení záväzkov predávajúceho pri dodaní tovaru v rozsahu podľa ustanovení tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi.
 3. Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť dodací list a preberací protokol podpísaný kupujúcim.
 4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6.5, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.
 5. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar, predávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

 

Čl. 7.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

 

 1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilú na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy daného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, a že zároveň bude spĺňať všetky požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ktoré stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, a rovnako bude spĺňať aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady.
 2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
 3. Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku v dĺžke  uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
 4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
 5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do tovaru.

 

Čl. 8.

OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY

 

 1. Vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu elektronickou poštou.
 2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu tovaru do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady tovaru v podobe jej plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 7 pracovných dní od nahlásenia vady.
 3. Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.
 4. V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady tovaru oproti lehote uvedenej v ods. 3 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný tovar použiteľný na rovnaký účel, ako slúžil pôvodný tovar, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 5,- EUR za každý deň omeškania predávajúceho pri odstránení vady alebo omeškania pri poskytnutí náhradného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.
 5. Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný tovar ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 6. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že tovar mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy.
 7. Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy pozáručných služieb servisu, a to napr. formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky.

 

Čl. 9.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä – nie však výlučne – nedodanie tovaru v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
 2. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. 6. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.
 3. V prípade, ak nastane dôvod pre odstúpenie od tejto zmluvy kupujúcim, kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj len pre časť plnenia (konkrétneho tovaru), ktorého sa dôvod odstúpenia týka.
 4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 60 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.
 5. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

Čl. 10.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) zameraného na realizáciu projektu „Zlepšenie postavenia matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“ a ním poverené osoby alebo organizácie.
 2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
 3. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby.
 4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
 5. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
 6. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

 

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov  SR.
 2. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.
 3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
 4. Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
 5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá predávajúci a dve kupujúci.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
 7. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

 

Prílohy:

Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 2: Podrobná špecifikácia

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

 

 

 

V Banskej Bystrici dňa 22.11.2018

V Kynceľovej dňa 22.11.2018

 

Kupujúci:

 

Predávajúci:

 

 

 

...............................................

Ing. Veronika Beličková

konateľka

 

 

 

...............................................

Podpis oprávneného

zástupcu dodávateľa

 

Slovenčina

Coworking office 4 HODINY

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - ročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií

Coworking office - 24 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - 96 hodín

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Coworking office - full

Ponúkame priestory, ktoré vám umožnia štýl práce a podnikania vo flexibilnom kancelárskom prostredí zdieľanom s ďalšími nezávislými pracovníkmi. Ponúkame komunitu nezávisle pracujúcich ľudí, ktorým spoločné priestory umožňu...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 hodina

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 8 hodín

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii je klimatizovaná prednášková miestnosť s rozlohou 37,77...

Viac informácií

Prenájom zasadacej miestnosti - 1 deň

Ponúkame vhodné prostredie pre obchodné stretnutia, prezentáciu Vašej spoločnosti, prípadne priestory pre konferencie, semináre a iné podujatia. K dispozícii  je klimatizovaná prednášková miestnosť s roz...

Viac informácií

Administratívny priestor na prenájom (23,72 m2)

Ponúkame na prenájom administratívny priestor o rozlohe 23,72 m2. Priestor sa nachádza na prízemí budovy a je veľmi dobre viditeľný, hneď oproti vstupu do budovy s presklennou výplňou, ktorá sa dá využiť na reklamný p...

Viac informácií

Zriadime vám VIRTUÁLNE SÍDLO - polročná platba

Poskytujeme virtuálne sídlo firmám, ktoré z rôznych dôvodov nechcú prevádzkovať vlastné kancelárske priestory. Vaša spoločnosť bude mať sídlo v našich prisestoroch – v Podnikateľskom inkubátore. Týmto spôsobom spoločno...

Viac informácií
PrevNext