Informácie o projekte:

Názov projektu:  Zlepšenie postavenia matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií

Program: Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1.-01, kód ITMS: 312011G189

Hlavným cieľom predkladaného projektu je podpora zvýšenia kľúčových kompetencií 50 žien so špecifickým postavením na pracovnom trhu (ženy starajúce o deti, dlhodobo nezamestnané ženy, ženy po materskej dovolenke) prostredníctvom  realizácie vzdelávacieho programu zameraného na možnosti uplatnenia sa na trhu práce - "Matka na trhu práce".

Na aktivity projektu budú použité inovatívne vzdelávacie  a motivačné nástroje, ktoré umožnia cieľovej skupine zlepšiť svoje profesionálne skúsenosti a zručnosti. Aktivity projektu sú rozdelené na dva samostatné vzdelávacie celky. Prvý celok je zameraný na zlepšenie kľúčových zručností cieľovej skupiny s dôrazom na IT zručnosti, jazykové zručnosti, ktoré sú základom pre efektívnu komunikáciu a tiež odborné zručnosti. Súčasťou vzdelávacieho programu bude aj motivačný tréning. Táto aktivita bude prebiehať v spolupráci s viacerými zamestnávateľmi s dôrazom na zvýšenie využívania flexibilných foriem zamestnávania cieľovej skupiny.  Druhým samostatným celkom budú kurzy, ktoré zvýšia kompetencie v oblasti podnikateľských zručností.

Projekt “Zlepšenie postavenia matiek maloletých detí na trhu práce prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“ je financovaný z NFP Európskeho sociálneho fondu, operačný program: Ľudské zdroje, názov sprostredkovateľského orgánu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Ciele projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je podpora zvýšenia kľúčových kompetencií 50 žien so špecifickým postavením na pracovnom trhu (ženy starajúce sa o deti, dlhodobo nezamestnané ženy, ženy po materskej dovolenke) prostredníctvom  realizácie vzdelávacieho programu zameraného na možnosti uplatnenia sa na trhu práce - "Matka na trhu práce". Cieľom tejto aktivity bude upltanenie sa na trhu práce prostredníctvom samozamestnania (založenia živnosti, resp. inej formy podnikania).

  • Zvýšenie šancí znevýhodnených skupín žien na prispôsobovanie sa novým podmienkam a príležitostiam na trhu práce, ktoré umožňujú lepšie zosúladenie rodinného a pracovného života
  • Zavedenie inovatívnej a udržateľnej prípravy žien na založenie podnikania
  • Vyrovnávanie príležitostí na trhu práce pre znevýhodnené skupiny žien
  • Podpora využívania nových informačných technológií cieľovou skupinou v praxi
  • Zvýšenie povedomia a využívanie flexibilných foriem zamestnávania
  • Cieľové skupiny, ktoré prešli vzdelávacími modulmi, zvýšia svoje kľúčové kompetencie a tým zlepšia svoje postavenie na trhu práce

 

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou projektu sú ženy (nezamestnané, zamestnané, samostatne zárobkovo činné), ktoré sa starajú o maloleté deti a predpokladom ich zaradenia sa na trh práce je zosúladenie rodinného a pracovného života. Realizácia projektu a navrhnutých aktivít prispeje k zlepšeniu situácie cieľových skupín vo viacerých identifikovaných problémových oblastiach:

  • mladí ľudia vo veku do 25 rokov
  • samostatne zárobkovo činné osoby
  • zamestnanci

 

   
     
     
   
Slovak

We set up your Virtual Office

We offer virtual office for companies, which for various reasons do not want to run their own office space. Your company will be based in our offices - in Business Incubator. In this way, companies have the option to save operatio...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 1 day

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 1 hour

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 8 hours

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Coworking office 4 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office 96 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office – full

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office 24 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií
PrevNext