Spoločnosť BIC Banská Bystrica, s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať Všeobecné nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“). Bezpečnosť osobných informácií, ktoré s nami zdieľate, je veľmi dôležitá a preto Vás chceme ubezpečiť, že Vaše osobné údaje sú u nás uschované bezpečne. Radi by sme vám vysvetlili akým spôsobom ich využívame.

 

Účelom tohto oznámenia je pomôcť Vám porozumieť:

 • ako a prečo zhromažďuje spoločnosť BIC Banská Bystrica, s.r.o. informácie o Vašej osobe;
 • aké sú Vaše práva.

 

V prípade zmeny obsahu tohto oznámenia Vás o jeho aktualizácii upovedomíme na našej webovej stránke. Spoločnosť BIC Banská Bystrica, s.r.o. vystupuje ako tzv. „správca osobných údajov“, ktoré jej poskytujete a niekedy bude v tomto oznámení označená ako „my“. Úloha správcu osobných údajov znamená, že spoločnosť BIC Banská Bystrica, s.r.o určuje účel a spôsob, ktorým sa Vaše údaje spracúvajú alebo budú spracúvať.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na adrese:

BIC Banská Bystrica, s.r.o., Rudohorská 33, 974 11  Banská Bystrica alebo e-mailom na bicbb@bicbb.sk s uvedeným predmetom Security and Privacy Enquiry (Otázka ohľadom bezpečnosti a ochrany osobných údajov).

Tento oznam o bezpečnosti osobných údajov sa naposledy aktualizoval 25. mája 2018.

Aké informácie zhromažďujeme a prečo?

Keď si u nás objednávate službu, vstupujete s nami do zmluvného zväzku. Pri objednaní služby je potrebné uviesť v objednávke niektoré Vaše osobné údaje, ako napríklad:

 • celé meno,
 • adresu trvalého pobytu (prípadne korešpondenčnú adresu),
 • kontaktné telefónne číslo
 • a e-mailovú adresu.

 

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Ako prevádzkovateľ sme povinný zabezpečiť Vaše osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

Ako používame vaše údaje?

Nariadenie o ochrane osobných údajov nám umožňuje používať a poskytovať Vaše osobné údaje len v prípadoch, ktoré sú opodstatnené. Podľa zákona musí byť takéto rozhodnutie opodstatnené jedným alebo viacerými dôvodmi, napr.:

 • Zmluvný vzťah – Vaše osobné údaje sa spracúvajú s cieľom splniť zmluvné podmienky, vybaviť objednávku
 • Súhlas – ak súhlasíte s tým, že nám tieto informácie poskytnete určitým spôsobom
 • Zákonná povinnosť – ak existuje zákonná alebo iná právna požiadavka na poskytovanie informácií, napr. keď musíme poskytnúť Vaše údaje za účelom presadzovania práva.

 

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte nárok kedykoľvek voči nám uplatniť svoje práva. Pokiaľ budú splnené zákonom stanovené požiadavky, pôjde o tieto práva:
 

 • právo na prístup k údajom v súlade s článkom 15 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);

  Aby sme mohli vybaviť Vašu písomne podanú žiadosť, sme povinní dôkladne overiť vašu totožnosť. Pochopte, prosím, že si vyhradzujeme právo požadovať ďalšie informácie alebo doklad totožnosti, a to podľa stupňa závažnosti daných údajov. Tento postup slúži predovšetkým na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom tretích strán.
   

 • právo na opravu v súlade s článkom 16 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
 • právo na vymazanie v súlade s článkom 17 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
 • právo na obmedzenie spracúvania v súlade s článkom 18 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
 • právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
 • právo namietať/odvolať svoj súhlas v súlade s článkom 21 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. d) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).

 

Odvolanie súhlasu/námietka

Ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať formou krátkeho písomného oznámenia. Kontaktujte nás písomne na adrese bicbb@bicbb.sk

 

Súbory cookie

Použitím našich webových lokalít vyjadrujete svoj súhlas s ukladaním súborov cookie. Používame tzv. súbory cookie relácie. Automaticky sa odstránia po skončení Vašej návštevy a slúžia na zlepšenie našich služieb tak, aby boli ľahšie použiteľnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Naše súbory cookie sú chránené pred tým, aby ich čítali tretie strany, a to s pomocou bezpečnostných noriem Vášho prehliadača. Okrem toho naše služby obsahujú tzv. trvalé súbory cookie. Umožňujú nám ponúkať vám osobné nastavenia alebo zobrazovať informácie v dlhšom časovom období (v závislosti od príslušnej služby). Časové obdobie, po ktoré sa súbory cookie uchovávajú, závisí od účelu ich použitia a nie je rovnaké pre všetky súbory cookie. Súbory cookie môžete zamietnuť prostredníctvom nastavení prehliadača.

Undefined

We set up your Virtual Office

We offer virtual office for companies, which for various reasons do not want to run their own office space. Your company will be based in our offices - in Business Incubator. In this way, companies have the option to save operatio...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 1 day

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 1 hour

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 8 hours

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Coworking office 4 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office 96 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office – full

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office 24 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií
PrevNext