I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto pravidlá (ďalej len "pravidlá") ustanovuje zásady používania služby BIC Newsletter (ďalej len "služba").
1.2. Služba je poskytovaná elektronicky spoločnosťou BIC Banská Bystrica, s.r.o., Rudohorská 33, 974 11  Banská Bystrica zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 2023/S.
 
II. SLUŽBA NEWSLETTER

2.1. Poskytovanie služby spočíva v tom, že spoločnosť BIC Banská Bystrica, s.r.o. zasiela na e-mailovú adresu poskytnutú Užívateľom informácie v elektronickej podobe. Služba je poskytovaná zdarma na dobu neurčitú.
2.2. BIC Newsletter obsahuje obchodné informácie o BIC Banská Bystrica, s.r.o., vrátane informácií o ponuke spoločnosti BIC Banská Bystrica, aktuálnom dianí v spoločnosti, organizovaných podujatiach v oblasti podnikania. Newsletter obsahuje tiež obchodné informácie o subjektoch spolupracujúcich s BIC Banská Bystrica tj. Odkazy na webové stránky spravované subjekty spolupracujúcimi s BIC Banská Bystrica.
2.3. Táto služba je poskytovaná tým, ktorí vyjadrili súhlas s odberom newsletteru a uviedli svoju e-mailovú adresu.
2.4. Ak chce používateľ odoberať BIC newsletter musí:
a) v sekcii "newsletter" uviesť svoju e-mailovú adresu na stránke www.e-inkubator.sk.
2.5. Odber newsletteru začína od uvedenia e-mailovej adresy v sekcii newsletter a vyjadrením súhlasu so zasielaním newsletteru.
2.6. K využívaniu služby je nutné mať k dispozícii počítač alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom k internetovej sieti a aktívnym e-mailové konto (e-mail).
2.7 Odoslanie newslettera môže Užívateľ kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu poskytovateľovi služby na e-mail: bicbb@bicbb.sk

​III. OSOBNÉ ÚDAJE

3.1. Správcom osobných údajov je BIC Banská Bystrica, s.r.o., Rudohorská 33, 974 11  Banská Bystrica.
3.2. Osobné údaje sú spracované za účelom poskytovania služby.
3.3. Užívateľ má právo prístupu k svojim údajom, ich opravu, odstránenie, prevod a odobratie súhlasu pre ďalšie spracovanie.
3.4. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné, ale bez podania osobných údajov nebude možné využívať službu.
3.5. Ďalšie informácie týkajúce sa osobných údajov a súkromia užívateľov sú obsiahnuté v dokumente nazvanom "Zásady ochrany osobných údajov", ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.e-inkubator.sk
 
IV. TECHNICKÉ POŽIADAVKY A PRAVIDLÁ PRÍSTUPU
 
4.1. Poskytovanie služieb sa vykonáva pomocou dátového komunikačného systému, ktorý zabezpečuje spracovanie a skladovanie, rovnako ako odosielanie a prijímanie údajov cez telekomunikačnú sieť.
4.2. Užívateľovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah, vrátane:
4.2.1. Informácie a údaje spracované spôsobom, ktorý predstavuje riziko narušenia bezpečnosti IT;
4.2.2. Informácie ohrozujúce a porušujúce práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv k ochranným známkam spoločnosti BIC Banská Bystrica, s.r.o. alebo tretích strán;
4.2.3. Ďalšie informácie a údaje porušujúce záväzné právne predpisy.
4.3. Pre správne používanie služby by užívateľ mal mať:
4.3.1 počítač alebo zariadenie s bežiacim softvérom, ktorý umožní prezerať webové stránky (napr Internet Explorer 10, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4, Safari 6 alebo novší.) A prístup k internetu;
4.3.2 povoliť súbory cookies;
4.3.3 povoliť JavaScript, rámce a štýly CSS;
4.3.4 operačný systém (napríklad iOS, Microsoft Windows XP, 7 a novšie).
4.5. Pred použitím služby, používateľ má povinnosť oboznámiť sa s obsahom pravidiel a zásad ochrany osobných údajov, k dispozícii na webových stránkach spoločnosti BIC Banská Bystrica, s.r.o.
 
V. REKLAMÁCIE
 
5.1. Všetky reklamácie týkajúce sa služby môžu byť hlásené:
a) písomne ​​na adresu BIC Banská Bystrica, s.r.o., Rudohorská 33, 974 11  Banská Bystrica
b) e-mailom na adresu: bicbb@bicbb.sk
5.2. Reklamácia by mala obsahovať údaje o osobe podávajúcej reklamáciu (e-mailovú adresu, na ktorej bol newsletter zaslaný, prípadne poštovú adresu), dôvod reklamácie a obsah žiadosti.
5.3. Reklamácie sú riešené spoločnosťou BIC Banská Bystrica, s.r.o. do 14 dní od ich obdržania, s výhradou odseku 5.4 nižšie.
5.4. O spôsobe vybavenia reklamácie spoločnosť BIC Banská Bystrica, s.r.o. oznámi osobe, ktorá reklamáciu podávala, písomne ​​na adrese uvedenej v reklamácii, alebo e-mailom - v závislosti na tom ako reklamácia bola nahlásená.
 
VI. ZMENA PRAVIDIEL A PRÍSTUP K PRAVIDLÁM
 
6.1. BIC Banská Bystrica, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny pravidiel v prípade zmeny právnych predpisov, ktoré majú priamy vplyv na obsah Pravidiel alebo uloženie na BIC Banská Bystrica, s.r.o. niektorých povinností zo strany štátnych orgánov, aktualizácia údajov BIC Banská Bystrica, s.r.o., ako aj k zlepšeniu poskytovania služieb, zlepšenie ochrany Vášho súkromia a prevenciu podvodov. O zmenách pravidiel budete informovaní uvedením na internetových stránkach BIC Banská Bystrica, s.r.o.. Toto vyhlásenie o zmenách bude k náhľadu na stránkach www.e-inkubator.sk BIC Banská Bystrica, s.r.o. najneskôr do 14 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti nových pravidiel.
6.2. Zmeny Pravidiel nadobúdajú účinnosť v deň uvedený spolu s informáciu o zmene, ale nie skôr ako po uplynutí 14 kalendárnych dní od oznámenia zmien pravidiel, s tou podmienkou, že revidované pravidlá sa budú vzťahovať na Užívateľa, ak do 14 dní od uvedenia informácií o zmene nevyhlásia rezignáciu s poskytovania služieb.
6.3. Pravidlá sú k dispozícii zadarmo na www.e-inkubator.sk vo forme, ktorá umožňuje odber, prekopírovanie a uloženie obsahu prostredníctvom telekomunikačného systému používaného užívateľom. Uloženie, zabezpečenie a poskytovanie obsahu ohľadom odberu nasleduje prostredníctvom elektronickej správy, ktorá bude odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú v rámci odberu Newsletter.

Undefined

We set up your Virtual Office

We offer virtual office for companies, which for various reasons do not want to run their own office space. Your company will be based in our offices - in Business Incubator. In this way, companies have the option to save operatio...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 1 day

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 1 hour

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Meeting Room Rental – 8 hours

We offer adequate working environment for business meetings, presentation of your company or rooms for conferences, seminars and other events. There are two air-conditioned lecture rooms with an area of 52.44 square meters and 37.77 ...

Viac informácií

Coworking office 4 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office 96 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office – full

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií

Coworking office 24 hours

We offer spaces that allow you to work in a flexible working environment shared with other freelancers. We offer independently working community of people who share common spaces, values, experiences, ideas and benefit from the syner...

Viac informácií
PrevNext